Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

1. Innledning

DigitalNorway – Toppindustrisenteret AS (heretter “DigitalNorway” eller “vi“) er opptatt av å sikre ditt personvern. DigitalNorway behandler dine personopplysninger i samsvar med det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder personopplysningsloven og GDPR.

Personvernerklæringen (“Erklæringen“) inneholder informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger knyttet til deg når du samhandler med oss eller benytter deg av de produkter og tjenester som DigitalNorway tilbyr. Vi behandler personopplysninger om deg som kontaktperson hos våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere/forretningsforbindelser, samt deg som er medlem eller deltaker på noen av våre arrangementer eller nettverk.

For en nærmere beskrivelse av vår bruk av cookies, se her.

2. Behandlingsansvarlig

DigitalNorway er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som beskrevet i denne Erklæringen. For kontaktopplysninger til DigitalNorway, se punkt 8.

3. Vår behandling av personopplysninger

DigitalNorway behandler personopplysninger om deg avhengig av hva slags relasjon du har til oss:

3.1 Som bruker av våre produkter og tjenester

Når du bruker våre tjenester, vil vi behandle personopplysninger:

For levering herunder forbedring av våre produkter og tjenester:
Når du inngår en avtale med oss om bruk av våre tjenester, vil du bli bedt om å oppgi brukernavn/e-postadresse, passord samt arbeidsgiver. Når du benytter deg av våre produkter og tjenester vil vi også registrere din gjennomføringsstatus på kurs og kommunikasjon med oss. Det rettslige grunnlag for bruk av opplysningene være GDPR art. 6.1 bokstav b (avtale) og art. 6 nr. 1 bokstav f (berettiget interesse).

For oppfyllelse av bokføringsloven og andre rettslige plikter:
DigitalNorway er underlagt regnskaps- og bokføringslovgivningen som pålegger oss å lagre og evt. innrapportere opplysninger om våre kunderelasjoner. Det rettslige grunnlag for bruk av opplysningene er GDPR art. 6.1 bokstav c (rettslig forpliktelse).

For å ivareta sikkerheten og forhindre misbruk:
Vi registrerer bruk og forsøk på bruk av våre tjenester i våre IT-systemer for å forhindre og avdekke uautorisert tilgang til våre systemer, samt for å stoppe misbruk av tjenestene våre. Det rettslige grunnlag for bruk av opplysningene er GDPR art. 6.1 bokstav c (rettslig forpliktelse).

For markedsføringsformål:
DigitalNorway vil kunne bruke kontaktopplysninger og opplysninger om din bruk av våre tjenester til direkte markedsføring hvis du er i et eksisterende, løpende kundeforhold med oss eller har samtykket til å motta slike henvendelser. Det rettslige grunnlaget for bruk av opplysningene til slike formål er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f og bokstav a. Dersom behandlingen baserer seg på samtykke, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen av personopplysningene. Dersom du ønsker å trekke tilbake samtykket, ber vi deg ta kontakt med DigitalNorway som angitt nedenfor i punkt 4 og punkt 8.

3.2 Som kunde- og leverandører eller samarbeidspartner

Når du kjøper, leverer eller bidrar i vårt tjenestetilbud, vil vi behandle personopplysninger:

For oppfyllelse og administrasjon av avtaler:
Når du eller virksomheten du opptrer på vegne av inngår en avtale med oss om kjøp/bruk av våre tjenester, vil du bli bedt om å oppgi kontaktopplysninger, herunder telefonnummer, e-postadresse og stilling, samt fakturadresse der det er relevant.  Du vil også kunne bli bedt om å fremlegge nødvendige fullmakter og identifikasjonspapirer som viser din tilknytning til virksomheten du representerer. Tilsvarende informasjon kan også bli etterspurt ved inngåelse av avtaler med leverandør- og forretningsforbindelser. Opplysningene brukes til å administrere kontraktsforhold og andre relasjoner. I begge disse tilfellene vil det rettslige grunnlag for bruk av opplysningene være GDPR art. 6 nr. 1, bokstav b (avtale) og art. 6 nr. 1 bokstav f (berettiget interesse).

For oppfyllelse av bokføringsloven og andre rettslige plikter:
DigitalNorway er underlagt regnskaps- og bokføringslovgivningen som pålegger oss å lagre og evt. innrapportere opplysninger om våre relasjoner til ulike tredjeparter. Det rettslige grunnlag for bruk av opplysningene er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav c (rettslig forpliktelse).

For markedsføringsformål:
DigitalNorway vil kunne bruke kontaktopplysninger og opplysninger om kjøp av våre tjenester til direkte markedsføring herunder markedsundersøkelser hvis du eller virksomheten du representerer er i et eksisterende løpende kundeforhold med oss eller du har samtykket til å motta slike henvendelser. Det rettslige grunnlaget for bruk av opplysningene til slike formål er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f (berettiget interesse)og bokstav a (samtykke). Dersom behandlingen baserer seg på samtykke, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen av personopplysningene.  Dersom du ønsker å trekke tilbake samtykket, ber vi deg ta kontakt med DigitalNorway som angitt nedenfor i punkt 4 og punkt 8.

4. Markedsføring

DigitalNorway ønsker å informere om de produktene og tjenestene vi til enhver tid tilbyr, herunder om aktuelle nyheter og arrangementer mv. Målet vårt er å oppdatere deg med relevante læringstilbud som gir deg verdi. Slik markedsføring skjer blant annet via e-post til eksisterende kunder og andre som har samtykket til å motta markedsføringshenvendelser. Du kan registrere deg som mottaker av vårt nyhetsbrev via nettsiden www.digitalnorway.dev05.dekodes.no

Ved opprettelsen av et kundeforhold sender DigitalNorway ut nyhetsbrev og annen markedsføring om de tjenester vi tilbyr. Du har mulighet til å reservere deg mot dette ved opprettelsen av kundeforholdet eller fortløpende så lenge kundeforholdet eksisterer.

5. Konfidensialitet og sikkerhet

For å sikre oss at behandlingen av dine personopplysninger skjer på en trygg og lovmessig måte, er det kun særskilte personer i DigitalNorway som har tilgang til dine personopplysninger. Antallet ansatte med tilgang er begrenset til det som anses saklig og nødvendig og tilgangen er sikret.

DigitalNorway vil ikke selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende dine personopplysninger med andre selskaper og organisasjoner for kommersielle formål. DigitalNorway deler dine personopplysninger med tredjeparter i den grad det er nødvendig for å levere våre tjenester til deg, og vil i slike tilfeller iverksette de tiltak som kreves for å sikre dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernregelverk. DigitalNorway vil ellers bare utlevere opplysninger i den grad vi er forpliktet til det i henhold til lov eller forskrift.

Vi har forsikret oss om at våre databehandlerne behandler personopplysningene i tråd med gjeldende personvernlovgivning, herunder kravene i GDPR. For en oversikt over databehandlere til DigitalNorway, se pkt. 10 i denne Erklæringen.

Personopplysningene vi har om deg vil kunne overføres til databehandlere etablert i land utenfor EU-/EØS-området (“Tredjeland“) i tråd med gjeldende personvernregelverk. I den grad personopplysninger overføres til slike Tredjeland vil DigitalNorway sørge for at det foreligger tilstrekkelige garantier i henhold til gjeldende personvernregelverk, herunder iverksette nødvendige tiltak for å sikre at dine personopplysninger håndteres sikkert og med beskyttelsesnivå tilsvarende den beskyttelse som tilbys innenfor EU-/EØS-området (jfr Schreems 2)..

6. Varigheten av behandlingen

Personopplysninger vil ikke lagres lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.

Personopplysninger i form av kontaktopplysninger og medlemsdetaljer vil bli slettet innen 5 år etter opphør av kundeforhold (personopplysninger som er tilknyttet korrespondanse rundt kontrakter, tjenesteytelser eller tilsvarende vil kunne oppbevares lengre). Dette gjelder likevel ikke dersom skriftlig samtykke til fortsatt lagring er innhentet, eller dersom vi har en rettslig forpliktelse til eller berettiget interesse av å oppbevare opplysningene. Opplysninger generert ved bruk av ulike produkter og tjenester som vi tilbyr vil bli ikke bli slettet, men vi vil fjerne din identitet slik at vi ikke lenger kan knytte disse opplysningene til deg.

7. Dine rettigheter

I den grad det følger av gjeldende personvernlovgivning, vil du ha rett til innsyn i, korrigering og sletting av personopplysninger som DigitalNorway behandler om deg. Videre har du i noen tilfeller rett til å kreve at behandlingen begrenses, rett til å protestere mot behandlingen, og rett til å motta personopplysninger om deg selv og overføre disse til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).

Enkelte personopplysninger om deg vil være tilgjengelig via din brukerkonto hos DigitalNorway hvor du også har mulighet til å endre dine egne opplysninger.

Dersom du ønsker å utøve disse rettighetene, ber vi deg ta kontakt med DigitalNorway som angitt nedenfor i punkt 8. Du har også rett til å klage over behandlingen til tilsynsmyndigheten (Datatilsynet).

8. Kontakt DigitalNorway

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til denne Erklæringen eller hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du gjerne kontakte oss på e-post: post@digitalnorway.dev05.dekodes.no

9. Endringer i Erklæringen

DigitalNorway forbeholder seg retten til å endre og/eller oppdaterte denne Erklæringen. Alle endringer gjelder fra den dato den endrede/oppdaterte Erklæringen publiseres på nettsidene våre. De endrede/oppdaterte betingelsene vil gjelde både for behandlingen av allerede innsamlede opplysninger og for opplysninger som samles inn etter at oppdatert Erklæring er publisert.

Oversikt over databehandlere og databehandleravtaler

Generelt om bruk av Databehandlere  

DigitalNorway Toppindustrisenteret AS (“DigitalNorway“) benytter ulike leverandører til å behandle data. 

Leverandører som har tilgang til data tilhørende DigitalNorway i forbindelse med oppdrag, å inngå en databehandleravtale og hver enkelt konsulent må signere en personlig taushetserklæring, inntatt som vedlegg 4 til internkontrolldokumentasjonen. 

Signerte databehandleravtaler oppbevares av Daglig ansvarlig IT

Databehandlere:  

Intility AS – Drift av it-tjenester/systemer (skybasert), blant annet e-postsystem og lagring av dokumenter
Visma / Tripeltex – Økonomi og fakturasystem 
Dekode  – Drifter læringsplattform og hjemmeside
Active Campaign – Benyttes til nyhetsbrev
Appfarm – Benyttes til kompetansekartleggingsverktøy